کمیته برگزاری
دکتر علیرضا خدابخشی
دبیر اجرایی
عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک
پست الکترونیکی: a-khodabakhshi [at] araku.ac.ir
دکتر جواد ذوالقرنین
دبیر علمی سمینار
استاد شیمی تجزیه و عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک
وب سایت: scholar.google.com/citations?hl=en&user=LmJtiIYAAAAJ
پست الکترونیکی: j-zolgharnein [at] araku.ac.ir