محورهای سمینار:

 •    شناسایی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی  (هوا، آب و خاک)

 •    شیمی پسماندهای (صنعتی، شهری، آزمایشگاهی و بیمارستانی) و مدیریت جمع آوری و ذخیره کردن آن ها

 •    روش های کنترل و کاهش آلاینده های هوا، آب و خاک

 •    شناسایی و اندازه گیری سموم و آفت کش های مصرفی در محصولات کشاورزی و غذایی

 •    ارائه راهکارهایی برای کاهش و کنترل آلاینده های صنعتی

 •    شیمی سوخت های پاک : سوخت های زیستی (بیودیزل)، پیل های هیدروژنی و سوختی

 •    شیمی سبز و محیط زیست

 •    کاربرد کمومتریکس در مطالعات علوم زیستی

 •   آموزش عمومی شیمی محیط زیست و ارتقای فرهنگ حفاظت از آن

 • تعیین و ارتقاء استانداردهای ملی زیست محیطی

 • کاربرد نانوذرات، نانوتکنولوژی و کاتالیست ها در محیط زیست