صنایع
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
صنایع دستی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
کتاب
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال