زمان‌بندی اجرای برنامه ها

14:00 - 22:00

پذیرش میهمانان

.

طبقه دوم دانشکده علوم پایه
امکان درخواست خوابگاه و غذا برای شب قبل از روز شروع سمینار وجود دارد.

 

 

21:00 - 22:00

استراحت و پذیرایی

شام

رستوران دانشگاه

 

 

 

08:00 - 10:00

افتتاحیه

.

سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه

 

 

10:00 - 10:40

استراحت و پذیرایی

.

پاسیو دانشکده علوم پایه

 

 

10:40 - 11:20

سخنران مدعو 1

دکتر رضا میرزایی؛ مدیر کل محیط زیست استان مرکزی
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Environmental challenge of chemical Industries in Markazi Province

 

 

11:20 - 12:00

سخنران مدعو 2

دکتر راضیه لک؛ رئیس پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Brine evolution of Urmia Lake in Wet and Dry Season of 2019

 

 

12:00 - 12:20

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

دکتر آرش ربیعی؛ مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه

.

Application of Stable Isotopes in Environmental Studies

 

 

12:20 - 14:00

.

مسجد دانشگاه ؛ رستوران دانشگاه

 

 

14:00 - 14:40

سخنران مدعو 3

دکتر کاظم کارگشا؛ استاد شیمی تجزیه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Chemistry and Protection of Environment

 

 

14:40 - 15:00

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

دکتر وحید صفری فرد، استادیار شیمی معدنی دانشگاه علم و صنعت ایران
سالن شهید چمران دانشگاه علوم پایه
Functional luminescent Zn(II)-based metal-organic framework material for highly selective and sensitive sensing of Metal Ions and Small Molecules

 

 

15:00 - 15:20

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

دکتر احمد منبوهی؛ استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Use of GIS Maps and Chemometrics to Evaluate Variations in Water Quality

 

 

15:20 - 15:40

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

دکتر رضا پورایمانی؛ دانشیار فیزیک دانشگاه اراک
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Study of the Level of Environmental Radioactivity in the South-Eastern Part of the Shazand Refinery Complex

 

 

15:40 - 16:00

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

سهیل بهرامی نیا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه علم و صنعت ایران
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Hydrogen Sulfide Removal from Biogas using Ion-Exchanged Nanostructured LTA Zeolite for Fueling Solid Oxide Fuel Cells

 

 

بخش اول ارائه پوستر ها

پاسیو دانشکده علوم پایه و سالن پوسترها
کد مقالات بخش اول: سه شنبه16:00 الی 17:00 1157 1144 1128 1111 1097 1083 1063 1046 1029 1011 1159 1145 1129 1116 1098 1086 1068 1047 1030 1018 1176 1146 1130 1117 1101 1090 1076 1048 1032 1020 1179 1148 1131 1121 1106 1092 1077 1049 1033 1022 1180 1153 1133 1123 1107 1093 1078 1050 1036 1023 1293 1156 1134 1126 1109 1095 1080 1051 1039 1024

 

 

17:00 - 17:40

سخنران مدعو 4

دکتر محمد صدیق مرتضوی؛ دانشیار شیمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
The Health Aquatic Ecosystems and Environmental Chemistry

 

 

17:40 - 18:00

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

دکتر هادی تابانی؛ استادیار شیمی تجزیه دانشگاه شهید بهشتی
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Evaluation of Gel Membranes in Electro-membrane Extraction Method with Green Chemistry Approach

 

 

18:00 - 18:20

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

دکتر امیر انصاری؛ استادیار محیط زیست دانشگاه اراک
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
The Role of Green Chemistry in the Realization of the Green University

 

 

.

مرکز شهر اراک

 

 

21:00 - 22:00

استراحت و پذیرایی

شام

رستوران دانشگاه

 

 

 

08:00 - 08:40

سخنران مدعو 5

دکتر هادی پرستار؛ دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی شریف
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Environmental metabolomics: A new era in environmental chemistry?

 

 

08:40 - 09:00

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

مریم شمسایی؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
One-Step Two-Electrode Electrodeposition of Intercalated Layered Double Hydroxide for Effective Uptake of Heavy Metal Ions

 

 

09:00 - 09:20

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

رضوان رحیمی؛ دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Toxic Cyanogen Gas Sensing using Bowl-Like B30 Nanostructure: A Theoretical Study

 

 

09:20 - 09:40

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

فاطمه نجفی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه زنجان
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
A New Solvent Extraction Design for the Recovery of Valuable and Environmentally Important Metals from Spent Reachargeable Ni- Cd Batteries

 

 

09:40 - 10:00

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

نسیم نوروزی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا دانشگاه هرمزگان
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Sewage Effects on Environment and Ways to Treat Them

 

 

بخش دوم ارائه پوسترها

پاسیو دانشکده علوم پایه و سالن پوسترها
کد مقالات بخش دوم: چهارشنبه10:00 الی 11:00 1266 1245 1225 1214 1202 1191 1184 1142 1064 1017 1272 1247 1234 1216 1207 1192 1185 1147 1102 1026 1274 1251 1235 1218 1208 1193 1186 1149 1108 1037 1276 1256 1241 1219 1209 1194 1187 1162 1110 1040 1291 1259 1242 1220 1211 1196 1188 1165 1119 1042 1294 1263 1244 1224 1213 1198 1189 1169 1141 1043

 

 

11:00 - 11:40

سخنران مدعو 6

دکتر مهراورنگ قائدی؛ استاد شیمی تجزیه دانشگاه یاسوج
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Improvement of Determination, Adsorption, Degradation and Sensing Processes using Nano-Based Materials

 

 

11:40 - 12:00

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

کلثوم دالوند؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه لرستان
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
A Nanocomposite Packed Needle Trap Device for Simultaneous Determination of PAHs and BTEX in Soil Samples and Its Optimization using Box-Behnken Design

 

 

12:00 - 12:20

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

رضا زاده دباغ؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Synthesis of Novel AgNPs/Polyamide Composite as Filtration Membranes for Removal of Trihalomethanes in Water Sample by in Tube Microextraction with GC-MS/ P& T

 

 

12:20 - 14:00

.

مسجد دانشگاه ؛ رستوران دانشگاه

 

 

14:00 - 14:40

سخنران مدعو 7

دکتر اردشیر کامکار؛ استاد شیمی معدنی دانشگاه تبریز
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
سوخت های پاک (سوخت های فسیلی استاندارد)

 

 

14:40 - 15:00

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

دکتر علی بابایی؛ استاد شیمی تجزیه دانشگاه اراک
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Simultaneous Determination of Hazardous 4-Aminophenol and 2,3-Xylenol in Aqueous Solutions using the Modified Carbon Paste Electrode

 

 

15:00 - 15:20

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

دکتر میرمهدی ابوالقاسمی؛ دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه مراغه
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Headspace Solid Phase Microextraction Based on Cu-Based MOFs for Extraction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Water Samples by Gas Chromatography

 

 

15:20 - 15:40

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

هانیه عسکری؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه یاسوج
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Synthesis and Characterization of MCM-41 Mesoporous Functionalized with Dipicolinic Acid and Its Application for Preconcentration and Simultaneous Determination of Two Cationic Dyes

 

 

15:40 - 16:00

مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

فروغ گودرزی؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه اراک
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Modified Eu doped Y2O3 Nanoparticles as Turn-on Luminescent Nanoprobe for the Sensitive Recognition of Methamphetamine

 

 

بخش سوم ارائه پوسترها

پاسیو دانشکده علوم پایه و سالن پوسترها
کد مقالات بخش سوم: چهار شنبه16:00 الی 17:00 1297 1279 1261 1221 1167 1103 1027 1298 1285 1264 1243 1168 1114 1041 1303 1289 1267 1246 1171 1122 1044 1290 1275 1253 1195 1143 1045 1292 1277 1257 1197 1150 1074 1296 1278 1260 1200 1164 1085

 

 

17:00 - 18:00

اختتامیه

عکس دسته جمعی

سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
پله های ورودی دانشکده (برای عکس دسته جمعی)