دوشنبه 11 شهریور 1398
14:00 تا 22:00
پذیرش میهمانان
.
محل برگزاری
طبقه دوم دانشکده علوم پایه
امکان درخواست خوابگاه و غذا برای شب قبل از روز شروع سمینار وجود دارد.
دوشنبه 11 شهریور 1398
21:00 تا 22:00
استراحت و پذیرایی
شام
محل برگزاری
رستوران دانشگاه
سه شنبه 12 شهریور 1398
08:00 تا 10:00
افتتاحیه
.
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
سه شنبه 12 شهریور 1398
10:00 تا 10:40
استراحت و پذیرایی
.
محل برگزاری
پاسیو دانشکده علوم پایه
سه شنبه 12 شهریور 1398
10:40 تا 11:20
سخنرانی
دکتر رضا میرزایی؛ مدیر کل محیط زیست استان مرکزی
سخنران مدعو 1
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Environmental challenge of chemical Industries in Markazi Province
سه شنبه 12 شهریور 1398
11:20 تا 12:00
سخنرانی
دکتر راضیه لک؛ رئیس پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سخنران مدعو 2
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Brine evolution of Urmia Lake in Wet and Dry Season of 2019
سه شنبه 12 شهریور 1398
12:00 تا 12:20
سخنرانی
دکتر آرش ربیعی؛ مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
توضیحات

.

محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Application of Stable Isotopes in Environmental Studies
سه شنبه 12 شهریور 1398
12:20 تا 14:00
نماز و ناهار
.
محل برگزاری
مسجد دانشگاه ؛ رستوران دانشگاه
سه شنبه 12 شهریور 1398
14:00 تا 14:40
سخنرانی
دکتر کاظم کارگشا؛ استاد شیمی تجزیه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
سخنران مدعو 3
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Chemistry and Protection of Environment
سه شنبه 12 شهریور 1398
14:40 تا 15:00
سخنرانی
دکتر وحید صفری فرد، استادیار شیمی معدنی دانشگاه علم و صنعت ایران
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشگاه علوم پایه
Functional luminescent Zn(II)-based metal-organic framework material for highly selective and sensitive sensing of Metal Ions and Small Molecules
سه شنبه 12 شهریور 1398
15:00 تا 15:20
سخنرانی
دکتر احمد منبوهی؛ استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Use of GIS Maps and Chemometrics to Evaluate Variations in Water Quality
سه شنبه 12 شهریور 1398
15:20 تا 15:40
سخنرانی
دکتر رضا پورایمانی؛ دانشیار فیزیک دانشگاه اراک
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Study of the Level of Environmental Radioactivity in the South-Eastern Part of the Shazand Refinery Complex
سه شنبه 12 شهریور 1398
15:40 تا 16:00
سخنرانی
سهیل بهرامی نیا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه علم و صنعت ایران
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Hydrogen Sulfide Removal from Biogas using Ion-Exchanged Nanostructured LTA Zeolite for Fueling Solid Oxide Fuel Cells
سه شنبه 12 شهریور 1398
16:00 تا 17:00
استراحت و پذیرایی
بخش اول ارائه پوستر ها
محل برگزاری
پاسیو دانشکده علوم پایه و سالن پوسترها
کد مقالات بخش اول: سه شنبه16:00 الی 17:00

1157 1144 1128 1111 1097 1083 1063 1046 1029 1011
1159 1145 1129 1116 1098 1086 1068 1047 1030 1018
1176 1146 1130 1117 1101 1090 1076 1048 1032 1020
1179 1148 1131 1121 1106 1092 1077 1049 1033 1022
1180 1153 1133 1123 1107 1093 1078 1050 1036 1023
1293 1156 1134 1126 1109 1095 1080 1051 1039 1024
سه شنبه 12 شهریور 1398
17:00 تا 17:40
سخنرانی
دکتر محمد صدیق مرتضوی؛ دانشیار شیمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس
سخنران مدعو 4
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
The Health Aquatic Ecosystems and Environmental Chemistry
سه شنبه 12 شهریور 1398
17:40 تا 18:00
سخنرانی
دکتر هادی تابانی؛ استادیار شیمی تجزیه دانشگاه شهید بهشتی
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Evaluation of Gel Membranes in Electro-membrane Extraction Method with Green Chemistry Approach
سه شنبه 12 شهریور 1398
18:00 تا 18:20
سخنرانی
دکتر امیر انصاری؛ استادیار محیط زیست دانشگاه اراک
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
The Role of Green Chemistry in the Realization of the Green University
سه شنبه 12 شهریور 1398
18:30 تا 20:30
بازدید از جاذبه های دیدنی شهر اراک
.
محل برگزاری
مرکز شهر اراک
سه شنبه 12 شهریور 1398
21:00 تا 22:00
استراحت و پذیرایی
شام
محل برگزاری
رستوران دانشگاه
چهارشنبه 13 شهریور 1398
08:00 تا 08:40
سخنرانی
دکتر هادی پرستار؛ دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی شریف
سخنران مدعو 5
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Environmental metabolomics: A new era in environmental chemistry?
چهارشنبه 13 شهریور 1398
08:40 تا 09:00
سخنرانی
مریم شمسایی؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
One-Step Two-Electrode Electrodeposition of Intercalated Layered Double Hydroxide for Effective Uptake of Heavy Metal Ions
چهارشنبه 13 شهریور 1398
09:00 تا 09:20
سخنرانی
رضوان رحیمی؛ دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Toxic Cyanogen Gas Sensing using Bowl-Like B30 Nanostructure: A Theoretical Study
چهارشنبه 13 شهریور 1398
09:20 تا 09:40
سخنرانی
فاطمه نجفی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه زنجان
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
A New Solvent Extraction Design for the Recovery of Valuable and Environmentally Important Metals from Spent Reachargeable Ni- Cd Batteries
چهارشنبه 13 شهریور 1398
09:40 تا 10:00
سخنرانی
نسیم نوروزی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا دانشگاه هرمزگان
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Sewage Effects on Environment and Ways to Treat Them
چهارشنبه 13 شهریور 1398
10:00 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
بخش دوم ارائه پوسترها
محل برگزاری
پاسیو دانشکده علوم پایه و سالن پوسترها
کد مقالات بخش دوم: چهارشنبه10:00 الی 11:00

1266 1245 1225 1214 1202 1191 1184 1142 1064 1017
1272 1247 1234 1216 1207 1192 1185 1147 1102 1026
1274 1251 1235 1218 1208 1193 1186 1149 1108 1037
1276 1256 1241 1219 1209 1194 1187 1162 1110 1040
1291 1259 1242 1220 1211 1196 1188 1165 1119 1042
1294 1263 1244 1224 1213 1198 1189 1169 1141 1043
چهارشنبه 13 شهریور 1398
11:00 تا 11:40
سخنرانی
دکتر مهراورنگ قائدی؛ استاد شیمی تجزیه دانشگاه یاسوج
سخنران مدعو 6
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Improvement of Determination, Adsorption, Degradation and Sensing Processes using Nano-Based Materials
چهارشنبه 13 شهریور 1398
11:40 تا 12:00
سخنرانی
کلثوم دالوند؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه لرستان
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
A Nanocomposite Packed Needle Trap Device for Simultaneous Determination of PAHs and BTEX in Soil Samples and Its Optimization using Box-Behnken Design
چهارشنبه 13 شهریور 1398
12:00 تا 12:20
سخنرانی
رضا زاده دباغ؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Synthesis of Novel AgNPs/Polyamide Composite as Filtration Membranes for Removal of Trihalomethanes in Water Sample by in Tube Microextraction with GC-MS/ P& T
چهارشنبه 13 شهریور 1398
12:20 تا 14:00
نماز و ناهار
.
محل برگزاری
مسجد دانشگاه ؛ رستوران دانشگاه
چهارشنبه 13 شهریور 1398
14:00 تا 14:40
سخنرانی
دکتر اردشیر کامکار؛ استاد شیمی معدنی دانشگاه تبریز
سخنران مدعو 7
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
سوخت های پاک (سوخت های فسیلی استاندارد)
چهارشنبه 13 شهریور 1398
14:40 تا 15:00
سخنرانی
دکتر علی بابایی؛ استاد شیمی تجزیه دانشگاه اراک
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Simultaneous Determination of Hazardous 4-Aminophenol and 2,3-Xylenol in Aqueous Solutions using the Modified Carbon Paste Electrode
چهارشنبه 13 شهریور 1398
15:00 تا 15:20
سخنرانی
دکتر میرمهدی ابوالقاسمی؛ دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه مراغه
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Headspace Solid Phase Microextraction Based on Cu-Based MOFs for Extraction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Water Samples by Gas Chromatography
چهارشنبه 13 شهریور 1398
15:20 تا 15:40
سخنرانی
هانیه عسکری؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه یاسوج
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Synthesis and Characterization of MCM-41 Mesoporous Functionalized with Dipicolinic Acid and Its Application for Preconcentration and Simultaneous Determination of Two Cationic Dyes
چهارشنبه 13 شهریور 1398
15:40 تا 16:00
سخنرانی
فروغ گودرزی؛ دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه اراک
مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
Modified Eu doped Y2O3 Nanoparticles as Turn-on Luminescent Nanoprobe for the Sensitive Recognition of Methamphetamine
چهارشنبه 13 شهریور 1398
16:00 تا 17:00
استراحت و پذیرایی
بخش سوم ارائه پوسترها
محل برگزاری
پاسیو دانشکده علوم پایه و سالن پوسترها
کد مقالات بخش سوم: چهار شنبه16:00 الی 17:00

1297 1279 1261 1221 1167 1103 1027
1298 1285 1264 1243 1168 1114 1041
1303 1289 1267 1246 1171 1122 1044
1290 1275 1253 1195 1143 1045
1292 1277 1257 1197 1150 1074
1296 1278 1260 1200 1164 1085
چهارشنبه 13 شهریور 1398
17:00 تا 18:00
اختتامیه
عکس دسته جمعی
محل برگزاری
سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه
پله های ورودی دانشکده (برای عکس دسته جمعی)