نشانی:  اراک،  میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه

تلفن دبیرخانه:08632627520

E-mail: 9-chemenv@araku.ac.ir


نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.