آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-04-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-05-05
تاریخ شروع سمینار
1398-06-11 14:00
تاریخ پایان سمینار
1398-06-13 18:00