اهداف سمینار:

به طور کلی، هدف از برگزاری این سمینار، ایجاد بستری مناسب برای تبادل ایده ها و پژوهش های جدید و کاربردی شیمی  برای حل چالش های زیست محیطی در زمینه هوا، آب، باران اسیدی، خاک، ریزگردها، کویر، تالاب، دریا، نانوذرات و نانوفناوری، سوخت های پاک، پسماندها، کمومتریکس، شیمی سبز  و تعیین استانداردهای زیست محیطی می باشد. 

.