صنایع
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
1 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
2 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
3 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
صنایع دستی
1 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
2 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
3 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
کتاب
1 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
2 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال
متراز غرفه 3 در 3 متر می باشد.
3 غرفه درجه A 9 10,000,000 ریال