کمیته اجرایی سمینار :

.
 
 
  • دبیر اجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی