لیست کمیته علمی نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران:  

 

 نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه

سمت در کنفرانس

 

دکتر مجتبی شمسی پور

استاد شیمی

دانشگاه رازی

رئیس شورایعالی سمینار

 

دکتر محمد علی زلفی گل

استاد شیمی آلی

دانشگاه بوعلی سینا

نایب رئیس شورایعالی سمینار

 

دکتر یداله یمینی

استاد شیمی تجزیه

دانشگاه تربیت مدرس

دبیر کمیته شیمی ومحیط زیست

 

دکتر عباس افخمی

استاد شیمی تجزیه

دانشگاه بوعلی سینا

دبیر کمیته شیمی تجزیه

 

خانم دکتر طیبه مدرکیان

استاد شیمی تجزیه

دانشگاه بوعلی سینا

رئیس کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر سعید امانی

استاد شیمی معدنی

دانشگاه اراک

عضو کمیته علمی سمینار

 

دکتر علیرضا صلابت

استاد شیمی فیزیک

دانشگاه اراک

+

 

دکتر علیرضا خدابخشی

استادیار شیمی کاربردی

دانشگاه اراک

+

 

دکتر حسن باقری

دانشیار شیمی تجزیه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله تهران

+

 

دکتر کمال امانی

دانشیار شیمی

دانشگاه کردستان

عضو کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر یعقوب صرافی

استاد شیمی آلی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر سعید زکوی

دانشیار شیمی  معدنی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

عضو کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر ناصر دلالی

استاد شیمی

دانشگاه زنجان

عضو کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر عبدالواحد رحمانی

دانشیار شیمی تجزیه

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته شیمی و محیط زیست

 

خانم دکتر شایسته دادفرنیا

استاد شیمی تجزیه

دانشگاه یزد

عضو کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر سعید نوجوان

دانشیار شیمی تجزیه

دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر محسن شیدایی

استادیار شیمی تجزیه

دانشگاه خوارزمی

عضو کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر هادی پرستار

استادیار شیمی تجزیه

دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته علمی سمینار

 

دکتر علیرضا فضلعلی

دانشیار مهندسی شیمی

دانشگاه اراک

معاونت پ‍ژوهش و فناوری دانشگاه اراک

 

دکتر جواد ذوالقرنین

استاد شیمی تجزیه

دانشگاه اراک

دبیر علمی سمینار