نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه

سمت در کنفرانس

 

دکتر مجتبی شمسی پور

استاد شیمی

دانشگاه رازی

رئیس انجمن شیمی ایران

 

دکتر محمد علی زلفی گل

استاد شیمی آلی

دانشگاه بوعلی سینا

نایب رئیس انجمن شیمی ایران

 

خانم دکتر طیبه مدرکیان

استاد شیمی تجزیه

دانشگاه بوعلی سینا

رئیس کمیته شیمی و محیط زیست

 

دکتر یداله یمینی

استاد شیمی تجزیه

دانشگاه تربیت مدرس

دبیر کمیته شیمی ومحیط زیست

 
 دکتر علیرضا فضلعلی  دانشیار مهندسی شیمی  دانشگاه اراک  معاونت پ‍ژوهش و فناوری دانشگاه اراک  
 دکتر حسین صادقی  عضو هیئت علمی گروه فیزیک   دانشگاه اراک  معاون اداری، مالی و پشتیبانی  
 دکتر محمد سلیمان نژاد  استاد شیمی فیزیک   دانشگاه اراک  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  
دکتر علیرضا کریمی  دانشیار شیمی آلی  دانشگاه اراک رئیس دانشکده علوم پایه  
دکتر نوراله موسوی  عضو هیئت علمی گروه ریاضی  دانشگاه اراک معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشکده علوم پایه  
خانم دکتر میترا نوری  عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی  دانشگاه اراک معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه  
دکتر وحید مهدوی دانشیار شیمی فیزیک دانشگاه اراک مدیر گروه شیمی  
 دکتر جواد ذوالقرنین  استاد شیمی تجزیه   دانشگاه اراک  دبیر علمی سمینار  
دکتر علیرضا خدابخشی  استادیار شیمی کاربردی  دانشگاه اراک دبیر اجرایی سمینار